Fakturowanie w 2013 roku

Od 01 stycznia 2013 roku nastąpiły istotne zmiany w sposobie fakturowania. Zmiany te zostały wprowadzone poprzez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku i dlatego zapewne pojawia się wiele pytań co można, a co należy zrobić. Zmiany są opisane w broszurze na stronie Ministerstwa Finansów, jednakże postaram się przekazać kompendium wiedzy w pigułce.

Po pierwsze nasuwa się pytanie czy od 01 stycznia 2013 roku musimy oznaczać faktury tylko słowem ,, Faktura? czy też można po staremu ,,Faktura VAT?. Do końca 2012 roku obowiązywało oznaczenie faktur ,,Faktura VAT?. Od 01 stycznia 2013 roku faktury można oznaczać w dwojaki sposób zarówno po staremu ,, Faktura VAT? jak i po nowemu ,,Faktura ??. Zarówno jedno jak i drugie oznaczenie faktury uprawnia nas czyli nabywców do odliczenia VAT-u na zasadach ogólnych.

Po drugie nasuwa się pytanie odnośnie stosowania starych oznaczeń na fakturach czy jest prawidłowe. W tej sytuacji dotyczy to małych podatników którzy wybrali metodę kasową rozliczania podatku VAT. Do końca grudnia 2012 roku faktura musiała mieć oznaczenie ,, Faktura VAT-MP??. Od 01 stycznia 2013 roku faktura podatnika rozliczającego podatek VAT metodą kasową musi mieć dopisek metoda kasowa. Najlepiej aby taki dopisek znajdował się pod lub obok oznaczenia faktura, jednakże żaden przepis tego nie reguluje co potwierdza Krajowa Informacja Podatkowa. Tak więc, obecnie możemy stosować stare oznaczenie faktury czyli ,,Faktura VAT-MP??, jednakże musi być dopisane metoda kasowa, lub też ,,po nowemu?? czyli ,,Faktura?? i dopisane metoda kasowa.

Podobna jest sytuacja jeżeli chodzi o sprzedaży na zasadzie VAT marży. Do dnia 31 grudnia 2012 roku taka faktura musiała mieć oznaczenie ,, Faktura VAT marża??. Od dnia 01 stycznia 2013 roku faktura ta będzie musiała mieć oznaczenie ,, procedura marża- towary używane??. Analogiczna jest sytuacja przy sprzedaży w biurach podróży faktura musi mieć oznaczenie ,,procedura marży dla biur podróży??. Nastąpiły również zmiany odnośnie sprzedaży dla której VAT jest rozliczany przez nabywcę. Do dnia 31 grudnia 2012 roku faktura taka musiała mieć oznaczenie, że podatek rozlicza nabywca. Od 01 stycznia 2013 roku faktury takie muszą mieć oznaczenie ,, odwrotne obciążenie?.

Trzecie pytanie jakie nasuwa się ze zmianą w fakturowaniu to jakie dane powinny być umieszczane na fakturze gdy sprzedawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą samodzielnie. Zgodnie z rozporządzeniem fakturowym w par.5ust.1 pkt.3 stanowi, że na fakturze muszą znaleźć się Imiona i Nazwiska lub też nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy. Podanie imienia i nazwiska jest konieczne oraz adresu zamieszkania. Nadto faktura może zawierać nazwę lub nazwę skróconą. Adres podawany na fakturze powinien być zgodny ze zgłoszeniem identyfikacyjnym zgłoszonym w urzędzie skarbowym. Z zasady jest to adres zamieszkania, jednakże jeżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie prowadzi działalności w miejscu zamieszkania, a główne miejsce prowadzenia działalności jest inne, to na fakturze musi być podawany adres głównego miejsca prowadzenia działalności.

Czwartym pytaniem z tej dziedziny jest problem wystawiania faktur uproszczonych. Zadajmy pytanie czy jest to prawo czy też może obowiązek. Odpowiedź jest jednoznaczna jest to prawo, a nie obowiązek, tak więc każdy podatnik ma prawo wyboru, a każde rozwiązanie jest prawidłowe. Co do zasady wystawienie faktury uproszczonej może wystąpić wtedy, kiedy sprzedaż jest na kwotę nie większą niż 450zł lub 100 Euro. Dane które musi zawierać faktura uproszczona to dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Dane których nie musi zawierać faktura uproszczona to:

  • nazwa i adres nabywcy,
  • cena jednostkowa,
  • wartość sprzedaży netto,
  • stawki podatku itp.

Faktura uproszczona tak jak pełna faktura daje nabywcy towaru lub usługi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji na zasadach ogólnych.

Opracował: mgr Tomasz Hanasz certyfikat księgowy nr 20968/2008

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *