Archiwum kategorii: Bez kategorii

Rozliczanie VAT metodą kasową po 01 stycznia 2013 roku

Od 01 stycznia 2013 roku mały podatnik będzie mógł wybrać kasową metodę rozliczania VAT w nowej formule, która w pewnych sytuacjach jest bardzo korzystna dla podatnika.

Obecnie do 15 stycznia 2013 roku mały podatnik ma możliwość wybrać rozliczanie VAT metodą kasową i wielu podatników powinno taką metodę rozważyć.

Metoda ta jest szczególnie korzystna dla osób, które mają problemy ze ściągnięciem należności od kontrahenta, albo jeżeli kontrahent celowo unika zapłaty, lub przeciąga zapłatę za wykonane usługi/towary.

Po staremu metoda kasowa była dużo mniej korzystna, gdyż po 90 dniach należało od każdej sprzedaży odprowadzić należne podatki.

W nowej Metodzie Kasowej obowiązek podatkowy powstaje ? dot. Dostaw towarów i świadczenia usług – z dniem otrzymania płatności w całości lub części zapłaty, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi odbywa się na rzecz podatnika, o którym jest mowa w art.15 czyli podatnika który jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Natomiast jeżeli dostawa towarów lub świadczenie usług odbywa się na rzecz innego podmiotu niż wymieniony wyżej to obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości zapłaty lub części, nie później jednak niż 180 dnia licząc od dnia w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towarów.

Jak widać zmiany idą w odpowiednim kierunku; jeżeli nie otrzymamy zapłaty od czynnego podatnika VAT, nie musimy płacić podatku od towarów i usług od tej transakcji.

Natomiast, jak nie otrzymamy zapłaty od innego podmiotu, to należny podatek odprowadzamy najpóźniej po 180 dniach (obecnie po 90).

Metoda ta ma także kilka mniej korzystnych aspektów. Podatek VAT rozliczamy kwartalnie, w związku z powyższym obciążenie podatkowe kumulujemy z trzech miesięcy i jeżeli ktoś nie będzie na bieżąco odkładał pieniędzy na podatek, może popaść w kłopoty finansowe. Z drugiej strony jest to ,,swoistego rodzaju kredyt? udzielony przez państwo dla małych podatników, a przy odpowiednim skonfigurowaniu płatności, płatność podatku VAT za styczeń danego roku można przeciągnąć nawet do trzeciej dekady czerwca. Innym mniej dogodnym obowiązkiem przy metodzie kasowej jest ciągły monitoring należności, co ma dobre i złe strony. Osoby sumienne i odpowiedzialne finansowo powinny nie mieć większych problemów, jednakże ktoś o małej dyscyplinie finansowej może mieć kłopoty. Należy na bieżąco monitorować rachunek bankowy, bądź kasę, jeżeli chodzi o zapłatę za wystawione faktury.

Metoda kasowa nie ma zastosowania tak jak dotychczas do:

 • dostawy towarów za pośrednictwem automatów,
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów, kart telefonicznych i innych jednostek w systemie przedpłaconym,
 • otrzymania dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,
 • WDT oraz przemieszczania towarów do magazynów konsygnacyjnych.

Reasumując:

Zalety:

 • płatność podatku VAT następuje po zapłacie za fakturę lub po 180 dniach,
 • metoda bardzo korzystna dla podatników mając niesolidnych i przeciągających zapłatę kontrahentów,
 • przesunięcie momentu podatkowego nawet o 5 m-cy,
 • bieżące informacje na temat zadłużenia kontrahentów na naszą rzecz.

Wady:

 • podatnik musi wykazać się wysoką dyscypliną finansową ? kumulacja zobowiązania podatkowego za okres 3 m-cy,
 • dodatkowy obowiązek bieżącego monitorowania rachunku bankowego i kasy.

Mgr Tomasz Sebastian Hanasz licencja księgowa nr 20968/2008.

Pominięcie faktury dokumentującej zakup towarów handlowych

Co zrobić w sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność z jakiś powodów pominie fakturę dokumentującą zakup towarów handlowych, a następnie w kolejnych okresach rozliczeniowych ową fakturę znajdzie i będzie chciała zaewidencjonować w książce przychodów i rozchodów z opóźnieniem np. miesięcznym lub dwumiesięcznym?

Z punktu widzenia ustawy o VAT istnieje taka możliwość w zaewidencjonowaniu tak znalezionej lub pominiętej faktury w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych miesięcznych bądź kwartalnych.
Inaczej wygląda sprawa od strony podatku dochodowego, jeżeli jest to faktura która dotyczy zakupu materiałów podstawowych lub zakup towarów handlowych i kosztów robocizny, wtedy zgodnie z paragrafem 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152 poz. 1475 ze zmianami) ww. faktury muszą zostać zaewidencjonowane w miesiącu poniesienia kosztu/zakupu, niezwłocznie po ich otrzymaniu lecz najpóźniej przed przekazanie ich do sprzedaży bądź magazynu/przerobu.

Jeżeli znajdziemy fakturę taką w okresach następnych należy skorygować miesiąc którego dotyczą pod rygorem uznania księgi za nierzetelną. Niezaewidencjonowanie faktury zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych lub kosztów robocizny spowoduje zaniżenie kosztów uzyskania przychodów, a w konsekwencji podwyższeniu ulegnie podstawa opodatkowania. Z tego punktu widzenia wielu podatników myśli, że nic się nie stało, gdyż nie nastąpiło uszczuplenie skarbu państwa z uwagi na fakt, że zapłaciliśmy większy podatek.

Nic bardziej mylnego! Oczywiście uszczuplenia skarbu państwa nie było, ale w ten sposób powodujemy, że księgi stają się nierzetelne a wtedy mamy zarzuty określone w Kodeksie Karnym Skarbowym. Jednakże paragraf nr 11 ust.4 pkt.3 ww. rozporządzenia stanowi, że jeżeli w wyniku błędów nastąpiło podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania to nie mamy do czynienia z nierzetelnością w prowadzonych księgach.

Wyjątkiem są błędy które dotyczą zakupu materiałów podstawowych, zakupu towarów handlowych i kosztów robocizny. Niezaewidencjonowanie tych kosztów w odpowiednim momencie powoduje, że prowadzona księga nie może być uznana za rzetelną. Dlatego zaksięgowanie takiej faktury w okresie późniejszym nie odzwierciedlałoby faktycznego przebiegu operacji gospodarczych i wiązałoby się z naruszeniem zasad prowadzenia ksiąg odnośnie ewidencji kosztów zakupu towarów handlowych. W takim przypadku należy skorygować odpowiedni miesiąc – okres, którego dotyczą te koszty.

Osoby które samodzielnie prowadzą księgi, muszą na bieżąco ewidencjonować poszczególne zdarzenia gospodarcze, co wiąże się z ryzykiem pominięcia jakiejkolwiek faktury. Dużo bardziej komfortową sytuację posiadają osoby które, zlecają osobie bądź firmie zewnętrznej w postaci Biura Rachunkowego prowadzenie swojej księgowości, ponieważ ich zadanie ogranicza się do rzetelnego gromadzenia dokumentacji, którą następnie przekazują do biura rachunkowego. Biuro następnie do 20 kolejnego m-ca po miesiącu w którym dokonane było zdarzenie gospodarcze ewidencjonuje w księgach zdarzenia, przeprowadza sprawdzenia, weryfikację, kontrolę i powiadamia podatnika o wysokości podatku.

20 kolejnego m-ca jest datą graniczą zapłaty podatku dochodowego, natomiast 25 jest datą graniczną opłaty podatku VAT.

Reasumując:

 • faktury za materiały podstawowe, zakup towarów handlowych i koszty robocizny muszą być zaewidencjonowanie w m-cu zakupu, przekazania do sprzedaży/przerobu/ magazynu,
 • zwłoka chociaż o jeden m-c/kwartał grozi uznaniem ksiąg za nierzetelne i odpowiedzialnością z Kodeksu karnego skarbowego,
 • jeżeli z jakiś przyczyn ujawnimy takową fakturę po m-cu /kwartale w którym powinniśmy zaewidencjonować, musimy skorygować poprzedni okres rozliczeniowy którego dotyczy dana faktura.

mgr Tomasz Hanasz licencja księgowa nr 20968/2008

 

Obiad lub lunch z kontrahentem a podatek dochodowy

 

Obiad lub lunch z kontrahentem w restauracji może stanowić koszt podatkowy, jeżeli nie ma znamion reprezentacji, wytworności lub okazałości, a podczas takiego spotkania są omawiane sprawy wzajemnej współpracy. Są to zwykłe wydatki ściśle związane z  prowadzoną działalnością gospodarczą, orzekł tak WSA w Bydgoszczy w dniu 1 czerwca 2010 roku sygn. I SA/Bd 382/10. Wyrok dotyczy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku zwanej ,,ustawą PDOP”.

Studia podyplomowe osoby która prowadzi działalność gospodarczą

 

Jeżeli wydatki na studia podyplomowe przedsiębiorcy mają związek z prowadzoną działalnością lub też mają wpływ na przychody obecne lub przyszłe mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli są to studia podnoszące ogólny poziom wiedzy i wykształcenia, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2010 roku nr ITPB1/415-378/10/AK.

Zatrudnienie w państwie UE, a działalność gospodarcza w Polsce-ubezpieczenia ZUS.

 

Osoba prowadząca działalność gospodarcza w Polsce i jednocześnie wykonująca pracę najemną w innym państwie członkowskim UE, podlega ustawodawstwu państwa, w którym wykonuje pracę najemną. Innymi słowy, jeżeli podatnik zatrudniony jest w jednym z państw członkowskich, a działalność gospodarczą prowadzi w Polsce, to z tytułu prowadzonej działalności nie podlega ubezpieczeniom ZUS w Polsce, lecz w państwie gdzie jest zatrudniony. Rozporządzenie Rady EWG nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku (Dz. Urz. WE L 149 z dnia 5 lipca 1971 roku z późn. zm.) oraz załącznik nr VII rozporządzenia nr 1408/71.

Badania lekarskie i szkolenie BHP dla zleceniobiorców.

 

Zawierając umowę zlecenia z osobą niebędącą pracownikiem zleceniodawcy, nie ma obowiązku przeprowadzenia wstępnego i okresowego badania lekarskiego oraz szkolenia BHP. Jednakże należy zaznaczyć, iż nie ma przeszkód w wykonaniu wymienionych czynności, a zleceniobiorca na żądanie zleceniodawcy ma obowiązek ich wykonania. Ponadto jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy jest znaczny zleceniodawca  może zobowiązać zleceniobiorcę do wykonania badań lekarskich i szkolenia BHP (pismo Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 08 sierpnia 2007 roku , znak GNP/426/07/PE).

Amortyzacja samochodu osobowego- 20 tyś Euro Wyrok WSA w Poznaniu!!!

W dniu 9 grudnia 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu sygn I SA/Po 814/09 uznał, że podatnik może w całości zaliczać odpisy amortyzacyjne samochodów osobowych w koszty uzyskania przychodów aż do chwili, gdy łączna wartość odpisów amortyzacyjnych zaliczanych w koszty uzyskania przychodów zrówna się z kwotą w złotych odpowiadającą 20 tys. euro.
Sąd przyznał rację podatnikowi stwierdzając, że pomimo dotychczasowej praktyki z przepisów ustawy nie wynika, aby ustawodawca nakazał podatnikom dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych w taki sposób, że tylko część danego odpisu ustalona proporcjonalnie (w stosunku do wartości początkowej i wskazanego ograniczenia kwotowego w ustawie) może być zaliczana w koszty uzyskania przychodu. Zdaniem sądu za dopuszczalne należy bowiem uznać obydwa sposoby: wskazany przez organ i wskazany przez podatnika.

 

 

 

Stare jak nowe środki trwałe

 

Wycena środka trwałego wprowadzanego do firmy następuje na podstawie dowodu zakupu. Jeżeli nie posiadamy takiego dowodu wycena następuje w oparciu o cenę rynkową. Zyskują Ci, którzy przechowują dowody zakupu. Jest to szczególnie korzystne, gdy wprowadzamy do firmy np. pojazd kupiony kilka lat wcześniej. Z art.22g ust.3 ustawy o pdof wynika, że wartość początkowa środków trwałych nabytych w drodze kupna wyznacza cena nabycia. Powyższe potwierdzone zostało w interpretacjach indywidualnych wydanych przez : 1.Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22-05-2009r., nr IPPBI/415-176/09/EC oraz z dnia 18-06-2009r., nr IPPBI/415-240/09-2/MT; 2.Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12-06-2009r., nr ITPBI/415-436/09/TK oraz z dnia 17-06-2009r., nr ITPBI 415/266-09/PSZ.